Onze diensten > Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Wat is het?

Beschermingsbewind houdt in dat al uw vermogens door de bewindvoerder worden beheerd.

Alle post met betrekking tot uw financiën moet naar uw bewindvoerder worden gestuurd.

Het inkomen komt op een door de bewindvoerder voor u, op uw naam, geopende beheerrekening binnen.

Er wordt een budgetplan aangemaakt en aan de hand van de vaste lasten en reserveringen worden afspraken gemaakt over het leefgeld *) en of dit wekelijks of maandelijks naar uw leefgeldrekening overgemaakt.

Van de beheerrekening worden al uw vaste lasten en alle overige rekeningen betaald. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor de jaarlijkse rekeningen en onvoorziene uitgaven. Indien er schulden zijn worden deze afgelost zolang het budget dit toelaat.

*) Leefgeld is het bedrag dat nodig is om van te kunnen leven: eten, drinken, persoonlijke verzorging.


Toelichting

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Maar ook voor mensen waarbij misbruik van de situatie kan voorkomen. Denk hierbij aan de mensen die in een verzorgingshuis zijn opgenomen, de mensen die nog zelfstandig wonen maar niet meer mee kunnen komen in de digitale (financiële) wereld. Of de jongere die zich steeds laat overhalen om voor anderen een bankrekening te openen of een telefoonabonnement af te sluiten, de mensen die worden gebuikt/gedwongen om katvanger te zijn.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

 

Werkwijze

Nadat u zich bij mij hebt aangemeld stuur ik u het intakeformulier toe met het verzoek dit ingevuld naar mij terug te sturen.

Kennismaking

Zodra ik het intakeformulier ingevuld van u heb ontvangen, maak ik een afspraak met u om verder kennis te maken. Als deze kennismaking voor ons allebei prettig is verlopen en wij allebei deze samenwerking aan willen gaan, worden de (werk-)afspraken vastgelegd en gaan we de volgende stappen zetten.

Ik krijg van u de bij het intakeformulier gevraagde gegevens.

U krijgt van mij:

Formulieren

Voor het indienen van de aanvraag beschermingsbewind moeten nog de volgende formulieren worden ingevuld:

  • intakeformulier
  • akkoordverklaring door u ondertekend
  • indien van toepassing akkoordverklaring van familieleden
  • bereidverklaring door de bewindvoerder
  • aanvraagformulier van de rechtbank (verzoekschrift)
  • plan van aanpak

Het verzoekschrift wordt samen met de bereidverklaring en plan van aanpak naar de rechtbank gestuurd.

Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven volgt binnen 3 maanden na het afgeven van de beschikking ook nog de

  • boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving is een gedetailleerd overzicht van uw vermogen, bezittingen en eventuele schulden op het moment dat het bewind is gestart.

Zitting

De rechter belegt meestal een zitting waarin hij de mening van u, en eventueel uw partner en familieleden kan vragen over de aanvraag voor beschermingsbewind. Daarna is het wachten op de uitspraak van de rechter.

Als de rechter het beschermingsbewind heeft toegewezen ontvang ik de beschikking en kunnen we van start.

Wachttijd

Tussen uw aanmelding bij ons kantoor en de daadwerkelijke start van het bewind kunnen enkele maanden zitten. Houd er dus altijd rekening mee, dat we niet direct van start kunnen. Wel probeer ik u al meteen te helpen om urgente zaken of acute problemen aan te pakken, tijdens de wachttijd.

 

Rechten en plichten

Op onze dienstverlening zijn verschillende reglementen van toepassing, waarin rechten en plichten van beide partijen worden geregeld. Heeft u een klacht, dan kunt u die altijd aan mij bekend maken. In de meeste gevallen komen we er samen uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u altijd een beroep doen op de kantonrechter.

Beschermingsbewind is één van de diensten van Evers Beschermingsbewind